background image

фізична особа (законний представник)

(власне ім’я та прізвище)

J0510306

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

Додаток 3                            
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникі
податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого 
єдиного внеску (Д3)                      
(пункт 3 розділу IV)

01

Відомості про осіб, які проходять строкову  військову службу

011 Звітний

1

HZ

02

Звітний (податковий) період 

4

HZY

HZKV

HNM

HNUM

03

Платник єдиного внеску

5

HNAME

      (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами) 

04. № з/п

07. Код 

категорії 

ЗО

9

032

Нараховано єдиного внеску (грн)

з початку року

у тому числі за попередні звітні періоди

у звітному місяці

Чисельність осіб, яким нараховане грошове забезпечення 

у звітному місяці

031

Податковий номер

Податковий номер  ліквідованого платника єдиного внеску(заповнюється у разі подання 
розрахунку правонаступником при поданні Розрахунку з типом "Уточнюючий"

7

HTIN

HTIN1

(рік)

(квартал)

(номер місяця в кварталі)

(номер Розрахунку)

(номер додатку в Розрахунку)

HNUM1

012 Звітний новий

2

HZN

013 Уточнюючий

3

HZU

08.  Дані про період 
строкової служби у 

звітному місяці

11. Місяць та рік, за який 

проведено нарахування

06. Прізвище,  ім`я,  по батькові

R01G1

R01G2

12. Грошове забезпечення (але не 

менше мінімального розміру 

заробітної плати, встановленого 

законодавством)

R01G3

13. Сума  нарахованого єдиного внеску

R01G4

14. Ознака

10

 (0,1)

09. Дата 
початку

10. Дата 

закін-
чення

грн

коп.

грн

коп.

05. Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія  (за наявності)  та 

номер паспорта за формою 

БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ ЗО 

8

Усього

х

Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний»  (пункт 1 розділу ІІІ Порядку).

2

Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків  (абзац п'ятий пункту 6 розділу V  Порядку) 

відносно інформації з попередньо поданого (-их) Розрахунку (-ів) за такий звітний (податковий) період. 

R01G12

R01G13

1

T1RXXXXG14

T1RXXXXG61S

T1RXXXXG62S

T1RXXXXG63S

T1RXXXXG5S

T

1RXXXXG

7

T

1RXXXXG

9

T

1RXXXXG

10

T

1RXXXXG

11

1

T

1RXXXXG

11

2

T1RXXXXG12

T1RXXXXG13

3

 Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V  Порядку).

Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), 

номер Розрахунку, до якого додається Д3 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

5

 Платник єдиного внеску

6

 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку.

7

 Зазначається код за ЄДРПОУ  ліквідованого платника податку у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий"  за осіб, що перебували на строковій службі у платника податків, який ліквідований.

8

 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на 
реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі 
пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ,  де  П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта громадянина України  у формі 
пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

9

 Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до 

10 

Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити.  Графа 14 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та 

"Уточнюючий" (при коригуванні виключно реквізитів) .
 

¹¹‐ С

ерію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(підпис)

(власне ім’я та прізвище)

(Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія (за наявності) та номер паспорта)

¹¹

(підпис)

Дата подання 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / 

М.П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
 за ведення бухгалтерського обліку)

(Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія (за наявності) та номер паспорта)

¹¹

HFILL

HKBOS

HKBUH

HBOS

HBUH